Sơ đồ Tổ Anh-Thể

TỔ HÓA-SINH -ANH-THỂ-CÔNG NGHỆ

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Từ Hồng Định
Tổ trưởng
1978
ĐHSP Kỷ thuật điện


 

Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Sông Hồng
Tổ phó
1984
ĐHSP Hóa
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Ánh Hồng
Giáo viên
1978
ĐH Anh văn
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên
1989
ĐHSP Anh văn
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Đặng Thị Luận
Giáo viên
1978
ĐHSP Hóa - Sinh
Họ và tên
Chức vụ
Ngày sinh
Trình độ CM
Trình độ LLCT
Điện thoại
Email
Trần Minh Tân
Giáo viên
1975
ĐHSP Thể


Lượt truy cập: 595588 lần

Đang online: 9 người